'CHP toparlanma ve direnme platformu'
Yazar http://www.turktime.com   
Pazartesi, 09 Ekim 2017

Gün, derin toplum ve tarih olanaklar覺na dayanan ayd覺nlanmac覺, Cumhuriyetçi birikime sahip ç覺kmak ve gerici faizan sald覺r覺y覺 püskürtmek günüdür.

 

 CHP toparlanma ve direnme platformu

 

68 Kua覺n覺n sembol isimlerinden ve Dev-Genç kurucular覺ndan Sarp Kuray, yakla覺k 8 y覺ll覺k mahkumiyetinin ard覺ndan geçen y覺l Kas覺m ay覺nda cezaevinden tahliye olmutu. Kuray, 2017 Haziran ay覺nda ise yol arkadalar覺 ile birlikte CHP’ye kat覺l覺m karar覺 alm覺 ve CHP Grup Toplant覺s覺nda CHP Genel Bakan覺 Kemal K覺l覺çdarolu taraf覺ndan rozet takma töreni düzenlenmiti.

Kuray, CHP üyeliinin ard覺ndan önce Adalet Yürüyüü ve sonras覺nda Adalet Kurultay覺nda CHP taban覺 ile kitlesel olarak buluma imkan覺 bulmu ve “neden CHP’de olduunu” hem CHP’lilere hem de CHP d覺覺ndaki odaklara anlatm覺t覺. Kuray, 2019 giden süreçte kendisinin ve arkadalar覺n覺n CHP’yi toparlanma ve direnme platformu olarak gördüklerini söylüyor ve yine Kuray’a göre bu sürecin lokomotifi; toplumda büyük kar覺l覺a sahip bir birikimin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi.

Türkiye devrimci ana damar覺n覺n, Cumhuriyetin, emperyalizme ve saltanata kar覺 kurulmu bir savunma kalesi olduunun bilincinde olduunu vurgulayan Kuray, 襤kinci Cumhuriyetçi-Liberal çevrelerin Sol ile Mustafa Kemal aras覺ndaki oluan mesafede önemli rolleri olduunu söylüyor.

tahayyul.net sitesinden Egemen Aldoan, Sarp Kuray ile 2019’a giden süreci, CHP’nin bu süreçteki sorumluluklar覺n覺, Türkiye Solunun mevcut durumunu ve önümüzdeki sürece dair yol haritas覺n覺 konutu.

CHP’ye üye olman覺z覺n ard覺ndan bu karar覺n覺z oldukça konuuldu. Olumlu kar覺layanlar olduu gibi eletirenler de oldu. Bir kez daha cevaplayacak olursan覺z; Sarp Kuray neden CHP’de?
Milli mücadeleden bu yana ülkemiz en karanl覺k döneminden geçmektedir. Cumhuriyet kazan覺mlar覺n覺n kaybedilme noktas覺na geldii ve temellerinin sars覺ld覺覺 böyle bir tehlike kar覺s覺nda “Cumhuriyet bizi ilgilendirmiyor” denilemezdi.

Ülkemizde bu gerici faizan sald覺r覺y覺 tek ba覺na göüsleyebilecek devrimci bir organizasyonun olmad覺覺, parçalara bölünmü bir solla cumhuriyeti, bar覺覺 ve demokrasiyi koruyabilmenin imkan覺n覺n kalmad覺覺 taraf覺m覺zdan deerlendirilmitir.

Bu gerici sald覺r覺 ancak, en geni bir ittifak yap覺s覺 ile göüslenebilir. Bu ittifak yap覺lar覺n覺n azami program dayatmas覺ndan ç覺k覺p, asgari mütereklerde birlemesi gerekmektedir. Bir direni hatt覺 oluturulacaksa ancak böyle baar覺l覺 olunur. Güçleri da覺lm覺 bir ordunun bir yerde toplanmas覺 kural覺n覺n muhakkak iletilmesi gerekir. Bizim aç覺m覺zdan böyle bir toplanma yeri konusunda Hay覺r kampanyas覺, Adalet yürüyüü ve Maltepe mitingi bu toplanman覺n nerede olmas覺 gerektiini gösterdi. Kimlerin bu gericilie teslimiyetin kar覺s覺nda olduu, hangi yap覺n覺n lokomotif bir ta覺y覺c覺l覺k üstlenebilecei pratik olarak yaanm覺t覺r.

Unutulmamal覺d覺r ki CHP Cumhuriyet devriminin partisidir. Otel lobilerinde, müteahhit ve taeron bürolar覺nda deil, Milli Mücadelenin kan ve atei içinde kurulmutur. Ayn覺 zamanda birikimli, ayd覺n y覺覺nsal bir gücü vard覺r. Bizim de aktif olarak kat覺ld覺覺m覺z Adalet yürüyüü ve Maltepe mitingi milyonlar覺n kat覺l覺m覺 ile bitmitir. Bu eylemlerin CHP kitlesi d覺覺nda bir toparlay覺c覺 nitelii olduu görülmütür. Hay覺r Kampanyas覺nda da bu toparlay覺c覺l覺k kendini gösterdi. Yap覺lan çal覺malarda gittiimiz her il ve ilçede CHP’lilerin toparlay覺c覺 bir nitelii olduu ve görevi fedakarca yapt覺klar覺 bizler taraf覺ndan görüldü. Bu süreçte izlenen stratejide ve elde edilen baar覺da Genel Bakan覺m覺z Kemal K覺l覺çdarolu’nun büyük pay覺 vard覺r. Kendisinin kararl覺 ve cesur tutumu belirleyici olmutur. Yine bu süreç göstermitir ki, devrimci birikim 1974 ve 1989’de yaand覺覺 gibi, faizme ve gericilie kar覺 omuz omuza gelindii takdirde Türkiye’de nelerin deiebileceinin umudunu vermitir.

Bu nedenlerle devrimciler olarak CHP’yi 2019’a kadar toparlanma ve direnmenin platformu olarak gördük ve yap覺lan davet sonucunda CHP saflar覺nda yerimizi ald覺k. Yoksa gidelim ‘sosyal demokrat ‘olal覺m diye bir derdimiz olmad覺. Objektif bir deerlendirme yapt覺k. Kitlelerin youn olduu, iç mücadeleden vazgeçip hareketlendii takdirde toplumda büyük kar覺l覺覺 olan bir birikimin içinde 2019’u kar覺lamak istiyoruz. Gidiin lokomotifliini CHP yap覺yor ve dier dayan覺malar onun etraf覺nda oluyor. 2019’a kadar bu yap覺n覺n güçlendirilmesi gerektiini düünüyorum.

2017 Türkiye’sinde CHP’yi son mevzi olarak m覺 görüyorsunuz?
Sorunun muhattab覺 bizler olmay覺z. Devrimciler çetin ve zor zamanlar覺n insanlar覺d覺r. Objektif artlara göre hareket ederler. Dünyan覺n neresinde olursa olsun, Cumhuriyet faist bir sald覺r覺ya maruz kalm覺sa, orada Cumhuriyetten yana tercihlerini koymulard覺r. Ülkemizde devrimci ana damar覺n Cumhuriyet kazan覺mlar覺yla hiçbir sorunu olmad覺. Bu damar her koulda tam ba覺ms覺zl覺ktan ve Cumhuriyetten yana olmutu. Cumhuriyetin emek ekseninde demokratik bir Cumhuriyet olmas覺 için mücadele edildi. Bu, Cumhuriyetin, ayd覺nlanman覺n inkar覺 anlam覺na gelmez. Esas önemli olan CHP’nin üstüne düen tarihsel misyona uygun davranabilmesidir. Hay覺r kampanyas覺 ve Adalet yürüyüünde olduu gibi Cumhuriyetçi ve ayd覺nlanmac覺 bloun kal覺c覺l覺覺n覺 salamas覺 gerekir. Bu da yetmez, bu bloun kal覺c覺 olmas覺 için gerekli olan düünce ve davran覺 biçimlerinin derinletirilmesi de zorunludur.

Peki CHP’deki amac覺n覺z nedir? Parti içinde daha etkin bir görev almay覺 planl覺yor musunuz mesela? Yoksa gönüllü olarak örgütlenme destei mi veriyorsunuz?
CHP’de bizlerin yer almas覺n覺n amac覺 2019 politik hedefinin d覺覺nda, CHP’yi dizayn etmek, mevki makam kapmak deildir. Bu ilkemiz, hem Genel Bakan覺m覺za, hem de kamuoyuna partiye kat覺ld覺覺m覺z andan itibaren çok aç覺k ve net biçimde aktar覺lm覺t覺r. CHP taban覺nda büyük devrimci birikim ta覺yan partidir ve önemli bir gençlik potansiyeli vard覺r. Bunlarla omuz omuza olmak, kardelemek en önde gelir. Bugüne kadar parti içinde yapt覺覺m覺z çal覺malar覺n hepsi bu yöndedir. Davran覺 biçimimiz 2019 hedefine yönelik hem ittifak blounun, hem de parti içinde müterek devrimci dayan覺man覺n güçlenmesi anlam覺na gelir.

Türkiye solu üzerinde Kürt hareketinin ve liberal düüncelerinin bas覺nc覺 olduu kabulü hakk覺nda ne düünüyorsunuz? Sizce böyle bir bas覺nç var m覺?
Ülkemizde AKP oyalamalar覺na ve aldatmalar覺na inan覺p ça覺 yakalayamam覺za ve dou gericiliine gömülmemize neden olan Hac覺aalar zümresinden “demokratik devrim” ç覺kartmaya yeltenenler oldu. Senelerce bu hikayeleri dinledik. Hac覺aalara süslü isimler takt覺lar “Anadolu Kaplanlar覺” falan dediler. Prof. 襤dris Küçükömer’in tarih tezlerine bel balay覺p, “Doucu-襤slamc覺 Halk Cephesi”ne yeniden bir ruh üfürmeye çal覺t覺lar.
Yap覺lan bütün tasfiyelerde, ülkenin teslim al覺n覺覺nda liberaller ve özellikle de soldan devirilmi olanlar “yetmez ama evet” kampanyas覺nda gaza iyice basarak AKP-Cemaat iktidar覺na destek vermiler, halk覺n aldat覺lmas覺na katk覺 sunarak ülke çap覺nda yaanan gerici-faist rejimin kurulmas覺nda büyük rol oynam覺lard覺r. 襤leri bitince de çöp sepetine f覺rlat覺lm覺lard覺r.

Bu gidiatta hiç bir rol oynamam覺lar gibi, bugün sert bir U dönüü yaparak kendilerine yeni alanlar açmaya çal覺覺yorlar. Oysa verdikleri tahribat büyüktür.
1971 öncesi dönemde devrimci ortamda mahkum edilen Prof. 襤dris Küçükömer’in tarih tezlerinin yeniden ortaya sürülmesi kar覺s覺nda maalesef alternatif bir tarih tezi konulamad覺覺ndan, ortaya ç覺kan boluk Türkiye solunda fikri anlamda da覺t覺c覺 bir bas覺nç yaratm覺t覺r.

Kürt siyasal hareketi de bu gidiata ayak uydurup 2003’de balatt覺klar覺 “1919’lar覺n güncellemesi”, “Demokratik Cumhuriyet”, “Ortak Vatan”, “Eit ve Özgür Yurttal覺k” temelindeki Demokratik Toplum projesini yok say覺p vazgeçmitir. Hatta bu projenin “taktik” olduunu söyleyip, liberal politikalara yol vermilerdir. Kürt siyasal hareketinin izledii bu politik hatt覺n da Türkiye solunu bas覺nç alt覺na almada ve ülkenin temel meselelerinden uzakla覺lmas覺nda önemli bir rolü olmutur.

Türkiye, içine girdii karanl覺k dönemi bu da覺t覺c覺 etkilerin bas覺nc覺 ile geçirdi ve büyük bir da覺n覺kl覺k yaand覺.

Bugün ise artlar daha net ve görünür bir hal almaya balad覺. Gün, derin toplum ve tarih olanaklar覺na dayanan ayd覺nlanmac覺, Cumhuriyetçi birikime sahip ç覺kmak ve gerici faizan sald覺r覺y覺 püskürtmek günüdür.

Türkiye solundaki baz覺 bileenlerin Mustafa Kemal ve CHP konusundaki mesafesinin nedenini neye bal覺yorsunuz. Bu tav覺r sizce bir anlam ifade ediyor mu?
Türkiye devrimci ana damar覺 tarihi arka plan覺 ile birlikte, igalci Yunan ordusunu 9 Eylül 1922’de kesin yenilgiye uratan ve ba覺ms覺zl覺覺m覺z覺 kazand覺ran muzaffer Anadolu ordumuza ve onun Bakomutan覺 Gazi Mustafa Kemal Paa’ya, bozgun ve yenilgi günlerinde henüz ortada emir verecek bir makam覺n olmad覺覺 artlarda halk覺n en uyan覺k, en yiit öncülerinin balatt覺klar覺 Kuvayi Milliye savaç覺lar覺na her zaman sayg覺 duymu ve bunlar覺 içselletirmitir.
Cumhuriyetin, Türkiye halk覺n覺n bar覺na oturmu emperyalizme ve saltanata kar覺 kurulmu bir savunma kalesi olduunun bilincinde olmutur.
1971 öncesi dönemde, Türkiye sol hareketine musallat olan abloncu ak覺m sözünü ettiiniz mesafenin olumas覺n覺n en önemli nedenlerinden biridir.

Ülkemizin kendi orijinal ekonomik-sosyal iliki ve çelikileri iyice ilenmeden s覺rf dünya sosyalizminin formüllerini tekerlemek eklinde ortaya ç覺kan bu ak覺m, sol birikimi topra覺m覺z覺n ve insan覺m覺z覺n konular覺ndan uzaklat覺rma görevini yerine getirmeye çal覺m覺t覺r.
襤kinci Cumhuriyetçi-Liberal çevrelerin de sözünü ettiiniz mesafenin olumas覺nda önemli rolleri oldu.
Bugüne kadar devrimci ortamda büyük tahribatlar yapm覺 olmalar覺na ramen, ülkemizin içinde bulunduu bugünkü koullarda bu siyasi ak覺mlar覺n art覺k bir anlam ifade ettiini düünmüyorum.
Mutlaka devrimci ana damarda bir toparlanma olacak ve 2019’a yönelik bir direni hatt覺 oluturulacakt覺r.

Geçmite silahl覺 mücadeleye inanm覺 ve önderlik yapm覺 bir isim olarak bugünün mücadele alan覺n覺 nas覺l okuyorsunuz?
Bugünün mücadele alan覺, 2019’un bizlere yükledii sorumluluk görevler çerçevesinde olmal覺d覺r. Süreç içinde bir tak覺m tehlikeleri bar覺nd覺r覺yor olmas覺na ramen mücadele sand覺kta bitecektir. Tehlikeler ayr覺 bir boyutta deerlendirilmelidir.

Mücadele alan覺n覺n bar覺ç覺l ve legal nitelikleri bar覺nd覺rmas覺 gerekir. 2019 hedefi Cumhuriyeti savunmak ve gericilii püskürtmek görevini yüklüyor.
Hay覺r Kampanyas覺nda izlenen stratejiden ve Gezi direniindeki kolektif aksiyon ruhundan asla taviz verilmemelidir. Bu politikalar oluturulurken, ülkemizin ezilen, sömürülen, ötekiletirilen yoksul y覺覺nlar覺ndan yana bir davran覺 biçimi ve düüncesi hakim k覺l覺nmal覺d覺r.
襤zlenecek politikan覺n aç覺k ve net olmas覺 gerekir, kar覺 cephenin “gel-gel”lerine düülmemelidir. Kitleler bugün iddet eylemlerine karanl覺k güçlerin oyunu olarak bakt覺klar覺ndan ve iktidar blou bu tarz eylemleri kulland覺覺ndan atele oynanmamal覺d覺r.
Büyük kitlesel gösteriler, kar覺 cephenin demagojilerine verilecek en güçlü yan覺tt覺r.

Türkiye’nin politik bir devrime ihtiyac覺 olduunu vurguluyorsunuz. Politik devrim ile tam olarak ne kastettiinizi açabilir misiniz?
CHP’ye kat覺lmadan önce bu konuyu arkadalar覺m覺zla tart覺t覺k; Türkiye’nin önündeki ad覺m, bir sosyal devrim ad覺m覺 m覺d覺r yoksa politik devrim ad覺m覺 m覺d覺r?
Sosyal devrim demek bütünüyle toplumun deimesi demektir. Böyle bir deiiklik ne bir kiinin dehas覺 ve gücüyle ne de bir zümrenin çabas覺 ile olabilir. Büyük y覺覺nlar覺n hareketi devrimi yarat覺r.

2019 hedefine yönelik ad覺m覺n bir sosyal devrim ad覺m覺 deil, politik devrim ad覺m覺 olaca覺na karar verdik. Politik devrim derken de bunun Sosyalist devrimin ön aamas覺 olan Demokratik Halk Devrimi ile kar覺t覺rmad覺k. Bunlar ayr覺 ayr覺 eylerdir.

Bugün temel görev; 1960’da olduu gibi üretici güçleri engelleyen, üretim ilikilerini(iddet, sömürü ve sosyal haklara bask覺 düzenini) düzeltmek ve Cumhuriyet birikimine sahip ç覺kmakt覺r.

Hay覺r kampanyas覺 göstermitir ki; çeitli toplum kesimlerinin yan yana gelmesi ve birlikte mücadele edilmesi ile sonuca ula覺lacakt覺r. Politik devrim derken bunu kastediyor ve bu ad覺m覺 sosyal devrimden bu nitelii ile ay覺rm覺 bulunuyoruz.

Politik devrim ad覺m覺 ile ikinci aç覺klanmas覺 gereken durum; bu gerici-faizan sald覺r覺y覺 tek ba覺na 60-70 parçaya ayr覺lm覺 fraksiyonel yap覺s覺 ile Türkiye solu göüsleyebilir mi, göüsleyemez mi? Bu soruya, tek ba覺na göüsleyemeyecei yan覺t覺n覺 verdik. Hatta biz fraksiyonlar döneminin kapand覺覺n覺 düünüyoruz.

Tabiki bu tespitimiz birikimin inkar覺 anlam覺na gelmez. Ben de uzun süre bu ortamda mücadele etmi bir insan覺m. Bu tespitimiz ayn覺 zamanda bu birikimin gericilikle yap覺lan mücadelede yer almayaca覺 anlam覺na da gelmez. Sorun toplanma yerinin ve mücadele biçiminin doru saptanmas覺, güçlerimizin heba olmamas覺d覺r.

Son olarak; memleket için politik mücadele veren, vermek isteyen gençlere önerileriniz ne olur?
Bu ülkenin ayd覺n gençleri, antika ça覺n ezik kul insan覺 deildir. Onlar hiçbir eyle sat覺n al覺nmayacak ve kendi al覺n yaz覺lar覺n覺n, Türkiye halk覺n覺n al覺n yaz覺s覺 ile bir olduuna inanm覺 insanlard覺r. Onlar覺 gazla, bask覺yla, cezaevleri ile durdurabilmenin mümkünü yoktur.
Bu topraklarda yakla覺k 200 y覺ld覺r kesintilerle süren 1908,1919,1960,1968, ve 78 bakald覺r覺lar覺nda ve yükselen bütün ayd覺nlanma hamlelerinde silahl覺-silahs覺z ayd覺n gençliimiz, her koulda öncü görevini üstlenmi, ateleyici olmutur.

Bugün tüm tarihsel birikiminin yok edilmeye çal覺覺ld覺覺 artlarda gençlik yeniden tarihsel misyonunu yerine getirecek, geçmi mücadelelere sayg覺yla yakla覺p, elde edilmi tüm birikim ve tecrübeleri günümüz koullar覺na uygulamada baar覺l覺 olacakt覺r. Buna bütün kalbimle inan覺yorum.