Uluslar kendi kaderini neye g繹re tayin eder?
Yazar 襤brahim Utku Nar   
Cuma, 29 Eyll 2017

 Bilimsel sosyalizmi pusulas覺 haline getirmi birisi, olgu ve olaylar覺 emek-sermaye çelikisi, üretici güçlerin geliimi, içi s覺n覺f覺n覺n ç覺karlar覺 üzerinden ele al覺r ve ona mukabil diyalektik bir yakla覺mla taktik ve strateji gelitirir. Öznel ve nesnel koullar覺 göz önüne al覺r. Sermaye birikim rejiminin yap覺sal çelikilerini sorgular. 襤brikçi solun yapt覺覺 gibi liberal hümanizman覺n peinden komaz.

 

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ‘ba覺ms覺zl覺k’ referandumu, birçok tart覺may覺 beraberinde getirdi. Birçok ülke referandumun yap覺lmas覺na kar覺 iken, baz覺 ülkeler ise referandumun zamanlama aç覺s覺ndan yanl覺 olduunu ve ertelenmesi gerektiini bildirdi. Bölgenin kendi iç ve d覺 dinamikleri aç覺s覺ndan referandumdan ç覺kan ba覺ms覺zl覺k karar覺n覺n yarataca覺 sonuçlar ayr覺 bir parantez aç覺lmas覺 gereken, uzun bir tart覺ma konusudur. Irak’覺n igali ve Suriye’deki iç sava ile birlikte iddetin günlük yaam覺n bir parças覺 haline geldii, etnik ve mezhepsel aç覺dan birçok parçaya bölünen, küresel güçlerin satranç tahtas覺na dönüen Ortadou corafyas覺nda olup bitenler; enerji-politik, jeo-politik ve ekonomi-politik aç覺dan analiz edilmesi gerekmektedir. Barzani’nin ‘ba覺ms覺zl覺k referandumu’ karar覺 ve referandumdan ç覺kan sonucun bölgesel etkileri yüzeysel analizlerle ele al覺namaz. Uluslararas覺 襤likiler, neden-sonuç ilikileri temelinde çeitli varyasyonlar覺 içinde bar覺nd覺rmaktad覺r. Olay ve olgular覺 determinizm yasalar覺 ile ele alan bir sosyalist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referandum sonuçlar覺na dayal覺 olarak ba覺ms覺zl覺覺n覺 ilan etmesi durumunda yaanacaklar覺 hesap ederek söylem gelitirmesi gerekmektedir.

 

Süregelen tart覺malar覺n gölgesinde, sol cenahta tekrar tart覺maya aç覺lan ‘Uluslar覺n Kendi Kaderini Tayin Hakk覺’ konusuna eilmekte fayda var.

‘Uluslar覺n Kendi Kaderini Tayin Hakk覺’ sosyalistler aç覺s覺ndan dört ba覺 mamur bir hak deildir. Uluslararas覺 içi s覺n覺f覺n覺n ç覺karlar覺 aç覺s覺ndan emperyalist kapitalizme kar覺 bir cephe oluturma durumunda savunulan bir hakt覺r. Bütün uluslar覺n kay覺ts覺z arts覺z ba覺ms覺z devlet kurma veya o iradeye sahip olma hakk覺 liberal burjuvazinin destekledii bir ilkedir. Bilimsel sosyalizmi pusulas覺 haline getirmi birisi, olgu ve olaylar覺 emek-sermaye çelikisi, üretici güçlerin geliimi, içi s覺n覺f覺n覺n ç覺karlar覺 üzerinden ele al覺r ve ona mukabil diyalektik bir yakla覺mla taktik ve strateji gelitirir. Öznel ve nesnel koullar覺 göz önüne al覺r. Sermaye birikim rejiminin yap覺sal çelikilerini sorgular. 襤brikçi solun yapt覺覺 gibi liberal hümanizman覺n peinden komaz.

Düz mant覺kla olaylara yakla覺rsak; Sovyetler Birlii’nin da覺lmas覺 ve birlik devletlerinin ba覺ms覺zl覺klar覺n覺 ilan etmesi veya Yugoslavya’n覺n kanl覺 bir iç sava sonunda parçalanmas覺 ve devletçiklerin ortaya ç覺kmas覺, Berlin Duvar覺’n覺n y覺k覺lmas覺 gibi olaylar, ‘uluslar覺n kendi kaderini tayin hakk覺’ gereince Leninist olduunu iddia eden her sosyalistin savunmas覺 gereken bir durumdur. Tabi kaz覺n aya覺 öyle deildir. Lenin’in ulusal sorun ile ilgili metinlerini, balam覺ndan kopuk bir ekilde c覺mb覺zlayarak, iimize geldii ekilde kendimize referans almaya kalkarsak, yukar覺daki absürtlük bir gerçeklik halini al覺r.