left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Yeni Oportnizm Ve Demokratik Cumhuriyet Yazdr E-posta
Yazar M. Toros Grkaya   
Sal, 05 Nisan 2005

Bilindii üzere son zamanlarda ülkemizde Kürt meselesi yalnzca Türkiye solunda deil, ayn zamanda burjuva saflarda da dikkatleri çeken ölçülerde üzerinde tartmalarn yapld belirgin bir durum kazand. Bunun balca nedeni Kürt hareketinin ulusallamadan snfsallamaya doru bir deiim içerisine giriyor bulunmasdr. Kürt halk, Türk halkyla içselleen tarihsel barçlln yeniden bilinç düzeyine çkarttkça ve bunu daha da derinletirmeyi düündükçe, yoksul emekçilerden yana safn daha da belirginletiriyor. Demokratik Cumhuriyet açlmnn ayn zamanda ülke genelinde snfsal mücadelede yaanan tkanmann önünün açlmasnda sahip olduu dinamiin itici gücü ve ivmesiyle devrimci saflardaki tutku, istek ve çabalar daha bir artryor. Sadece bununla da kalmyor, bölge corafyas üzerinde de bu demokratik öe etkisini gösteriyor. Kürt halk, bölge corafyas üzerinde kendi ulusal meselesini her ülkenin kendi iç meselesi olarak çözüme kavuturulmas istemini bilinç düzeyine çkarttkça snfsal dengeler sarslmaya balyor. Demokratik Kon -federalizm snflar gerçekliinde anlamlamaya baladkça emperyalizmin Ortadou politikasnda kontrol ve ittifak kurmakta zorlanmad Kürt airet yaplar üzerinde tezgahlamaya çalt halklar aras bar ve kardelii dümanla dönütürmek isteyen gerici tehditkar basks da artyor. Kald ki bu politikaya ksa zaman önce Talabani ile anlama basiretsizliini göstermi bulunan devlet yönetiminin alet olan korkak siyasetini de eklemek gerekiyor.

te ülkemizde Kürt hareketinin ulusallamadan snfsallamaya doru bir deiim içerisine girdii bu koullarda bir yanda solda Avrupa’y mekan tutmu “bir avuç salon entelektüeli" sosyalist teoride sabotajlar düzenleyerek sol saflarda kargaalk yaratmaya çalrken, dier yanda “ bu soldan adam olmaz “, “ ne varsa biz Kürtlerde var “ anlaylarnn hakim klnmaya çalld ar milliyetçi eilimler tozu dumana katmaya devam ediyor.

Özgür Gündem yazar Demir Küçükaydn 02 Mart 05 tarihli “ Öcalan Öcalan’a Kar “ makalesinde “ Öcalan’a kar Öcalan’ çkartp gerici ulusçuluu savunmaktansa; Amerika’ya kar Amerika’y çkararak devrimci ve demokratik ulusçuluu “ savunmak gerektiinin altn çiziyor. 16 Mart 05 tarihli bir baka makalesinde ise Öcalan’la “ayn devrimci demokratik program savunduunu “ belirtiyor. imdi D. K.’nn Öcalan’la ayn dili konutuunu iddia ettii "devrimci demokratik programa" koyulan ulusçuluktan – yani Demokratik Cumhuriyet tezinden – ne anladn KONGRA GEL Siyasi Komite Üyesine tavsiye anlamnda mücadele edilmesi gereken ilkelerden bahsettii kendi alntsndan özetleyelim : "..herkesin eit bir yurtta olduu; dilsiz, dinsiz, etnisiz; soysuz, tarihsiz , tpk ABD’deki gibi, insan ve yurttalk haklaryla tanmlanm demokratik bir devlet olmas için mücadele ediyoruz.(…) ABD’nin bölgeyi sözde demokrasi adna , dillere, dinlere, etnilere göre tanmlanm uluslara bölme planna kar biz bizzat ABD’nin kendisinin dayand ilkelere dayanlarak kar çklabileceini söylüyoruz. Wilson’un sözde Uluslarn kaderini tayin hakk ile deil; Washington’larn, Jefferson, Tom Paine’lerin, Lincoln’larn insan haklarna dayanan ulusçuluklarnn geleneini savunuyoruz ve bölge haklarn bunlar savunmaya çaryoruz."


“Amerika’ya kar Amerika’y çkarmak “!..”Amerika’y dayand ilkelerle alt etmek”!..

Snflar mücadelesini bir karikatür haline dönütürmeyi amaç edinen bir felsefe fukarasnn Demokratik Cumhuriyet açlmn "en iyi kavrayan" kii edasyla önerdii ey bu.

Fakat, Demokratik Cumhuriyet açlmnn içerdii sorunlar, ancak en somut biçimde D.K.’ nn yapt gibi yalnzca kapitalizmin eskimi serbest rekabetçi yapsnn filizlendirdii uluslamasn tamamlam ABD gibi ülkeler nezdinde örneklenebilecek ilkeler düzeyinde mi ortaya konulmal, yoksa yaanlan çan bugünkü yaps çerçevesinde mi sorun aydnlatlmaldr. D.K.’nn asl yantlamaktan çekindii ey bizler gibi düünenler açsndan ikincisidir. Kürt halknn ulusal tercihinin ortaya konulu biçimi olan Demokratik Cumhuriyet tezini O, ulusal devletlerin o eski kurulu çanda, üretici güçlerin o zamanki düzeyinde gelitirilmesinin en iyi biçimi olan Amerikan ilkeleri örneini vererek, bu ilkeler üzerinde Amerika’ya kar verilebilecek mücadele olarak görüyor. Ama, dier gelimesini tamamlam ulusal devletler gibi, Amerika’nn da üretici güçlerin gelimesinin engellendii bir sistemin parças olduunu nedense unutmu görünüyor. D.K.’nn "lanetler" yadrd ülkemizin 68 ve 78 kuann devrimci gençleri Amerika’nn üretici güçler önündeki engelinden ve kendisini kuran ilkeleri bile ayaklar altna almasndan söz ederlerken neyi kastetmi olduklarn unutmu görünüyor.Hatrlatalm. Bizim "lanetlenmi" "Kurtulmu uluslar, baskc uluslar, emperyalist yamac uluslara, kapitalizmin çöküü arifesi’nden geçmekte olan uluslara dönümülerdir." Bu yüzden bizim gibilerle D.K. gibileri ayran fark anti-ABD’cilikle anti-emperyalist olmak arasndaki farktr. Bu fark ayn zamanda "en iyi anlayan" olarak ifade ettii Demokratik Cumhuriyet tezinden de hiçbir ey anlamadn ortaya koymaktadr.

D.K. için Anti-ABD’ci olmak Anti-Emperyalist olmaktan daha ye tutulacak bir eydir. Üstelik bu ona bir ekilde sebeplendii Avrupa’nn kapitalist devletlerinin "modern güçlerini" yani kelimenin daha açk bir deyiiyle "hayrsever kurumlarn" gizliden gizliye kutsama ve koruma olanan da vermektedir. Bu mudur Öcalan’n Demokratik Cumhuriyetten ne anlalmas gerektiini söyledii ey ? D.K. Amerika’ya kar Amerika’nn kendi ilkeleriyle bir mücadeleyi öütlerken emperyalizm denen bir olguyu da yerine koymak zorunda deil midir? Fakat onda yemin etmiler gibi ne emperyalizm ne de anti-emperyalizm adna bir ey görebilmek mümkün deildir. O üstelik anti-emperyalizmi ülkemiz açsndan daha önceki eletiri yazmzda belirttiimiz gibi "ulusallk" anlamnda tehlikeli olarak görüyor ve üstüne üstelik bunun için 68 gençlik eylemlerini bu "kisveye büründüü" için TP’ in iledii sevaplara karn “ günahkar” ilan ediyor. Fakat konu Kürt meselesi olduunda eletirdii “ulusalcl” çok iyi anlad (!) Demokratik Cumhuriyet balamnda "devrimci-demokratik ulusçuluk" olarak Kürt yurtseverlerine deil de ar narsizmi ile kendine övgüler yadryor. Anti-emperyalist olarak deil anti- ABD’ci olarak, bu kadarna pes dorusu…D.K.’nn anti-ABD’ciliinin Wilson’un uluslarn kaderini tayin hakkn "sözde" görmü olmasyla snrl tutmu olduunun da altn çizelim. Biz devrimci düünen bütün herkesi pimi aa su katan bu yeni oportünizme kar ideolojik anlamda mücadele edilmesi gerektii hususunda uyarmay kendimize bir görev edindik. Türkiye’nin devrimci mücadelesi bu ve bunun gibi her çeit oportünizme kar yürütülebilecek birikimlerle doludur. Devrimci mücadelenin unutturulmaya çallan yitirilmi ya da hayatta kalm olan deerleri silkinip üzerlerindeki ölü topran atarak bir araya geldiinde "bu salon züppelerinin de" ii bitmi olacaktr.

Genel anlamda emperyalist politikalara kar taknlan tutum farkl snflarn kendi genel ideolojilerini, bak açlarn yanstr. Bir taraftan mali sermayenin artan gücü, dier taraftan Pazar paylamnn derinletirdii çelikiler mülk ve mevkii sahibi olanlar emperyalizmin saflarna doru sürükler. Emperyalizmi allayp- pullamann, ABD’ye kar Avrupa kapitalist devletlerine bel balamann,iç dinamiklere gereken önemi vermemenin günümüz Türkiye’sindeki özelliidir bu. Elbette emperyalizmin ideolojisi bilinç seviyesi düük ve dier öteki snflardan kendilerini ayran bir Çin seddi olmadndan u veya bu ekilde yoksul emekçi snflarn içine de szar. Bunu kimileri bilmeden kimileri de sübjektif niyetleri dorultusunda yapar.Burjuvazinin ideologlar genellikle emperyalizmin tam egemenliinin derin köklerini gizleyebilmek için büyük çaba sarf ederler.Lenin’in dedii gibi "özel ve ikinci derecede kalan ayrntlar birinci plana getirmek" gülünç gelebilecek tasarlar ve önermelerle "dikkati temel noktalardan kaydrmak için çaba gösterirler". Bugün D.K. oportünizminin yapmaya çabalad ey de objektif olarak budur.

Emperyalizmin kendine özgü siyasal özellii olan mali oligarinin sadece ulusal deil uluslar aras düzeyde oluturduu bask ve serbest rekabeti ortadan kaldrmas yüzünden her alanda artan gericilik ekonomik temeli bakmndan gerici olan ancak politik bakmdan demokratik küçük-burjuva muhalefeti ister istemez harekete geçirir.Buna dikkat edilmezse uygulamada pratik bakmdan emekçi snflarn mücadelesinin onun dümen suyuna girmesi kaçnlmaz olur. 1960’lar sonras D.K.’nn "içi snfnn mücadelesi" olarak  "bayraklatrd" TP oportünizminin yapmaya çalt eyle bugün kendisinin Demokratik Cumhuriyet açlm üzerinde tezgahlamaya çalt ey ayndr.TP’ in içi snfnn o dönemlerde moralitesini düürme taktii ile bugün D.K.’ nn kuatmada yaayanlarn moralitesini düürmeye çalma taktii birbirine tpatp benzemektedir. imdi bu eski kuan devam olan yeni D.K. oportünizmi "Amerika'ya kar Amerikan ilkelerinin ortaya konulmas" ndan söz ederken burjuva demokrasisinin Avrupa ayanda unutulmu “son Mohikan” olma iddias içinde Ortadou’nun kuzeyinde yaayanlara sesleniyor ve "ikiyüzlü" davranmamalar için önerdii ilkeler dorultusunda mücadele etmelerini öütlüyor.

D.K.’nn "..Lincoln’larn insan haklarna dayanan ulusçuluklarnn geleneini" savunmay önerirken gerçekte neyi önerdiini bir de Lenin’in azndan örenelim: Lenin Birleik Devletlerin 1898’de spanya’ya kar açt sava aykr bulan ve Filipin yerlilerinin önderi olan Aginaldo’ya reva görülen ilemi “oven yasa tanmazl” diye tanmlayanlarn LincolnIn sözlerini –tpk D.K. ‘nn Amerika’ya hatrlatmak gerektiini savunduu gibi- yinelediklerini belirterek öyle devam ediyor: "Ancak, bu eletiri, büyük ölçekli kapitalizmin ve geliiminin dourduu güçlere katlmaktan kaçnrken emperyalizmle tröstler arasnda ve dolaysyla emperyalizmle kapitalizmin temelleri arasnda bulunan çözülmez balar görmekten de kaçnd sürece 'masum bir dilek' olarak kalacaktr." Evet D.K. sizde küçük-burjuva dar görülülüünüzle bu balar görmekten kaçndnz sürece önerdikleriniz "masum bir dilek" olarak kalacaktr. Marksizmi somut koullarn somut tahlili olarak deil soyut bir anlam yn oalrak gören ya da tamamen Marksist olmadn iddia eden bütün yazarlar emperyalizmin karsna ya serbest rekabeti, veya serbest rekabetçi dönemin bütün özelliklerini, demokrasisini, ilkelerini ortaya çkarrlar ya da anlamazlklar ve sava körükleyen projeleri suçlarlar, olmazsa bir takm "masum dileklerde" bulunurlar. Bunlarn bu saflna amamak gerekir. Üstelik böyle saf görünmek ve emperyalizmin egemenlii altndaki bir Ortadou’da ciddi ciddi uluslamann Amerikanc ilkelerinden bahsetmek, mücadeleden deil, uzlar olmaktan söz etmektir. Bu tarzda davranmak onlarn iine gelir. Emperyalizmi tahlil etmek ve çelikilerinin derinliini sergilemek dururken, bu çelikilerden syrlmaya çalmak,ikinci ya da üçüncü derecede önermelerde bulunmak uzlamac bir niyetten baka geriye ne brakr ki.

 
< nceki   Sonraki >

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Yeni Oportnizm Ve Demokratik Cumhu... ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002986
Syndicate
 
left
Top! Top!
right